Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 19. července 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude s platností od 19. 7. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

Návraty ze zahraničí:

Všichni zaměstnanci a studenti AMU, kteří se navrátili z území států, které jsou na seznamu zemí nízkým až extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají:

a) povinnost informovat AMU o této skutečnosti a

b) v případě návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu z posledních 48 hodin (, nebo negativním PCR testu z posledních 72 hodin. (Osoba, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.)

c) v případě návratu ze zemí s vysokým nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu z posledních 72 hodin.

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na AMU ve vztahu ke svému nadřízenému, studenti svému pedagogovi. Bez doložení negativního testu není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná. Řešení individuálních případů náleží vedoucím pracovníkům fakult a součástí či jejich zástupcům v jejich nepřítomnosti.

V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí budou náklady na test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 před vstupem na území České republiky ve smyslu příslušných opatření Ministerstva zdravotnictví zaměstnancům ze strany AMU hrazeny následně nad rámec vyúčtování pracovní cesty.

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci a studenti s více jak 14 dnů starým plným očkováním (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) či zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech COVID-19 prodělali (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem, nikoli čestným prohlášením).

Seznam zemí a jejich zařazení podle míry rizika je dostupné na stránkách MZV.

Ochrana dýchacích cest:

Během pobytu ve škole (ve vnitřních prostorách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.) je třeba dodržovat povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95 apod.).

Tato povinnost se nevztahuje na:

Ostatní opatření

Kurzy celoživotního vzdělávání lze uskutečňovat za předpokladu že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 2000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 5000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; nejedná-li se o praktickou výuku, musí být všichni účastníci usazeni. Na účastníky CŽV se vztahují podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor a pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, stanovených platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Během pobytu ve škole je třeba dále dodržovat dezinfekci a mytí rukou a dodržování rozestupů/odstupů min 1,5 metru.

Mimořádné opatření MZČR

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách. Tímto opatřením se ruší předcházející opatření platné od 1.7. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r. rektorka
20. červenec 2021

21. červenec 2021

.