Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 22. listopadu 2021

V návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví bude s platností od 22. 11. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

I. Ochrana dýchacích cest

V prostorách AMU mají zaměstnanci, studenti, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Toto ustanovení se nevztahuje na studenty při veškeré kontaktní výuce, je-li jich současně přítomno méně než 50, a pedagogy při výuce, která svým charakterem neumožňuje nosit respirátor (předměty na rozvoj psychosomatické kondice, herectví, zpěvu, hry na dechové nástroje, tělocviku). V ostatních předmětech smí pedagog učit bez respirátoru pouze v případě, že má ukončené očkování a od aplikace poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dní; neočkování pedagogové mají v takových předmětech povinnost nosit respirátor.

Respirátor či obdobný prostředek musí být vždy bez výdechového ventilu a naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

II. Ubytování na koleji
Studenti ubytovaní na Koleji a učebním středisku Hradební (dále jen „kolej“) a v UVS Beroun a UVS Poněšice se před zahájením ubytování musí prokázat pravidlem „OTN“, tedy „Očkování, Testování, Nemoc prodělána“, což znamená:

  1. prokázat, že byli očkováni proti onemocnění covid-19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID,
  2. prokázat, že podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem či v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,
  3. prokázat, že prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě, že studenti ubytovaní na koleji nemohou před zahájením ubytování či kdykoli v jeho průběhu prokázat skutečnosti podle pravidla OTN bodu 1 nebo 3, mají povinnost prokázat skutečnost podle bodu 2 každých 7 dní. Pokud tak neučiní, bude to považováno za hrubé porušení Smlouvy o ubytování s možností jejího ukončení ze strany AMU.

Konkrétnější režimové opatření pro ubytované, jejich případné návštěvy a provoz koleje samotné může stanovit vedoucí Koleje AMU svým opatřením.

Studenti ubytovaní na koleji mají povinnost v případě pozitivního testu obratem vyrozumět vedoucího koleje a poskytnout součinnost při identifikaci rizikových kontaktů pro zajištění preventivních opatření na koleji. Informaci o pozitivním testu musí studenti zároveň poskytnout i podle pravidel příslušné fakulty. S ohledem na závažnost možnosti šíření nákazy mezi studenty různých fakult je nezbytné, aby v rámci přijímání opatření na koleji oznámil vedoucí koleje aktuální karanténní režim studentů tajemníkovi fakulty a zároveň informace o pozitivním testu studenta byla fakultou souběžně poskytnuta vedoucímu koleje.

III. Akademické obřady, umělecká představení, konference, workshopy a komerční kurzy

Účast návštěvníků, diváků, posluchačů či zkoušených (dále jen „diváci“) na akademických obřadech AMU, uměleckých představeních, konferencích a workshopech (vzdělávací akce) konaných mimo výuku ve studijních programech AMU a dále na komerčních kurzech AMU je možná pouze za předpokladu, že nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID 19, a v případě, že jich je na akci přítomno více než 20, splňují tito diváci následující podmínky:

Osoby do 18 let věku, osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění COVID 19 pro kontraindikaci, a osoby, u kterých nebylo dokončeno očkovací schéma nebo od jeho dokončení ještě neuplynulo 14 dní, se mohou při vstupu též prokázat negativním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který podstoupili v posledních 72 hodinách, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Všichni účastníci musí dodržovat pravidla pro ochranu dýchacích cest podle čl. I.

IV. Testování zaměstnanců

AMU má povinnost zajistit testování zaměstnanců rychlými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, a zaměstnanci mají povinnost na výzvu nadřízeného tento test absolvovat. Rychlý antigenní test nemusí absolvovat zaměstnanec, pokud prokáže:

Zaměstnanci prokáží tyto skutečnosti buď elektronicky ve formuláři stanoveném ve výzvě k testování, nebo osobně u pověřeného zaměstnance.

V případě pozitivního testu musí zaměstnanec bezodkladně uvědomit svého nadřízeného, opustit pracoviště a uvědomit svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. Návaznému konfirmačnímu PCR testu má zaměstnanec povinnost se podrobit bez prodlení.

V. Apel
Rektorka AMU vyzývá k důslednému dodržování pravidel stanovených opatřeními ministerstva zdravotnictví a tímto opatřením. Zároveň vyzývá neočkované kolegyně, kolegy, studentky a studenty, aby pravidelně absolvovali testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě nadále se zhoršující epidemiologické situace zváží vedení AMU testování pro neočkované osoby, jako předpoklad přístupu do prostor AMU.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, v.r.

 

22. listopad 2021

.