Inkluze v programu ERASMUS+ - prosazování rovných příležitostí a zapojení účastníků s omezenými příležitostmi

Evropská unie se v období 2021-2027 systematicky zaměřuje na inkluzi jako na jednu z priorit programů Erasmus+. V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Organizace a účastníci s omezenými příležitostmi jsou ústředním prvkem těchto cílů, a s vědomím této skutečnosti jim program dává k dispozici mechanismy a zdroje.

Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání.

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ zajišťuje i Akademie múzických umění v Praze rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky mobilit ze všech prostředí. Znamená to možnost zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, jako například účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studujících s dětmi, studujících, kteří pracují nebo kteří profesionálně sportují, a studujících ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny.

Studentům s ekonomickou překážkou (na základě nároku na přídavek na dítě či sociální stipendium) a studentům s dětmi nebo závislými osobami (na základě potvrzení, které dokládá tuto skutečnost) může být ke standardní výši ERASMUS stipendia připočtena částka až 250 EUR na měsíc, a to vzhledem k typu mobility a délce pobytu. V této kategorii lze podpořit pouze studující.

V případě účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním je hrazeno 100% skutečných nákladů, které vzniknou při zahraničním pobytu. Je možné financovat například speciální bydlení, doprovodné osoby, přípravné návštěvy či úpravu učebních materiálů. V této kategorii lze podpořit jak studující, tak zaměstnance.

V případě účastníků s jinou překážkou (práce, profesionální sport apod.) lze využít kratší kombinované mobility. Podpora je vztažena na studující. Metodický pokyn prorektora upravující podmínky pro krátkodobou mobilitu.

V případě zájmu o více informací o podpoře účastníků s omezenými příležitostmi prosím kontaktujte Erasmus koordinátory na vašich fakultách.

Orientační výčet překážek:

24. leden 2022

.