Mezifakultní studentská soutěž AMU (výzva 2022)

Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 3/2022 vyhlašuji mezifakultní vnitřní soutěž AMU pro rok 2022. Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu mezifakultní spolupráce, podporu iniciativy a podnikavosti studentů a studentek a jejich schopností sebeuplatnění a je zaměřena na podporu projektů s národním i mezinárodním přesahem a na podporu vzniku studentských uskupení, která v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-upů.

V roce 2022 dojde k rozdělení účelové podpory jednotlivým projektům v celkové výši až 2 000 000 Kč. Maximální výše přidělených prostředků na jeden projekt může činit až 150 000 Kč.

Pravidla mezifakultní soutěže AMU se řídí Výnosem rektorky č. 3/2022.

1. Mezifakultní soutěž AMU je určena všem studujícím akreditovaných studijních programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

2. Podmínkou účasti je, že se do projektu zapojí studenti a studentky alespoň ze dvou fakult AMU. Výhodou při posuzování projektu může být například zapojení všech tří fakult AMU, mezinárodní přesah případně udržitelnost projektu.

3.  Návrh projektu v českém či anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění ZDE) hlavní řešitel projektu emailem, do 28. února 2022 na e-mailovou adresu soutez@amu.cz.

4. V návrhu žadatel/ka uvede jméno garanta/ky projektu, který/á bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Garant/ka projektu musí být akademickým pracovníkem/pracovnicí AMU.

5. Návrh projektu musí obsahovat:

6. V této mezifakultní soutěži mohou být podpořeny individuální a týmové projekty s termínem ukončení realizace nejpozději do 31. 12. 2022 v případě jednoletých projektů, a do 31. 12. 2023 v případě dvouletých projektů.

7. Harmonogram mezifakultní soutěže:

Detailní pravidla mezifakultní soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 3/2022.

V případě bližších dotazů se mohou obrátit na:
Koordinátorka/administrátorka soutěže: Ing. Gabriela Jirátová, tel.: 234 244 514, soutez@amu.cz
nebo
Vojtěch Löffelman (vojtech.loffelmann@damu.cz), Petra Horká (petra.horka@famu.cz), Kamila Mikešová (kamila.mikesova@hamu.cz).

prof. Mgr. MgA. Jan Hančil
Prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost

31. leden 2022

.