V NAMU vyšlo: Andreas Kotte: Dějiny divadla

V nové knize z Nakladatelství AMU představuje německý teatrolog Andreas Kotte v sedmi přehledně strukturovaných kapitolách dějiny evropského divadla od počátků divadelnosti po dvacáté století. Nejedná se ale o klasický přehled dějin divadla. Oproti jiným divadelně historickým publikacím Kotteho zajímají převážně problémy a slepá místa. Staví se proti do určité míry pochopitelné tendenci akademiků i studentů chtít standardizovat a kategorizovat přirozeně nesouvislou, překrývající se divadelní historii.

Autorovými slovy: „Divadlo se nevyvíjí, jen se proměňuje. Přizpůsobuje se proměnám společenských vztahů. Nezná ani plynulé kontinuity, ani jasně oddělené diskontinuity.“ Kotte nepracuje ani s předem pevně definovaným pojmem divadla, ale využívá dynamickou koncepci scénických událostí, která klade důraz na divadlo jako hravé vystupování, vycházející ze samotného života. Všímá si impulsů, novinek i rušivých zlomů ve vývoji divadelního umění stejně jako proměn podmínek, v němž probíhal. Velkou pozornost přitom věnuje málo probádaným oblastem divadelní historiografie a formuluje nové výzkumné otázky. V čem spatřujeme počátky divadla? Vzniká divadlo opravdu v antice? A rozprostírá se v jeho dějinách mezi 6. a 10. stoletím vakuum, a bylo tedy koncem středověku a v renesanci objeveno znovu? Jaký vztah mezi sebou udržují divadlo a média?

Divadlo se jeví jako obzvlášť podivuhodný fenomén. Dnes stejně jako v minulosti je nereprodukovatelné, nezaznamenatelné, má k zlosti omezený účinek, v určitých momentech není záležitostí většiny, vzdoruje pokroku a především se nedá zredukovat na informace, potažmo v data. Je to zkrátka atavismus, relikt z dob rukodělného řemesla, neboť se neobejde bez současné přítomnosti aktérů a pozorujících. Dnešní přechodné a hybridní formy a některé performance dokazují, že problém rukodělného řemesla se vrací do povědomí a lze si s ním velkolepě pohrát,“ píše Kotte v závěru své knihy.

Andreas Kotte je německý teatrolog a divadelní historik. Vystudoval divadelní vědu, kulturologii a estetiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně, působil jako vědecký pracovník v Německu a Maďarsku. V letech 1992–2020 vedl ústav divadelní vědy na Univerzitě Bern.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz

2. září 2022

.