Studentská grantová soutěž AMU

Formuláře    
Studentská grantová soutěž 2022 - Přihláška zfo web
Studentská grantová soutěž - Závěrečná zpráva za rok 2021 zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

SGS 2022
SGS 2021

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

3. Na podporu jednoho projektu, jehož výstupem může být vedle výstupů RIV také magisterská či disertační práce, lze žádat maximálně 250 000 Kč.

4. Harmonogram soutěže

  • 15. 10. 2021 vyhlášení soutěže prostřednictvím webu AMU
  • 22. 11. 2021 ve 13:00 uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách
  • 6. 12. 2021 - 7. 1. 2022 zasedání fakultních grantových komisí
  • Do 10. 1. 2022 zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2022 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tedy pravděpodobně začátkem února 2022).

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2022.

5. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel/KA doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

6. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 (dedikace).

Formulář přihlášky pro projekty SGS 2022 je ke stažení na stránce výše - viz. Formuláře.  

Další důležité dokumenty jako Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS a další dokumenty - ke stažení pod čarou níže.

_____________________________________________________________________________________________________

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2021 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději 14 dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

7. Harmonogram soutěže

  • 7. 10. 2020 vyhlášení soutěže prostřednictvím WEBu AMU;
  • 18. 11. 2020 ve 13 h uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;
  • mezi 30. 11. - 11. 12. 2020 zasedání fakultních grantových komisí;
  • do 13. 1. 2021 zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2020 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2021 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tedy pravděpodobně začátkem února 2021)
  • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu SGS 2021.

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2021.

Další důležité dokumenty jako Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS a další dokumenty - ke stažení níže.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace pro řešitele projektů SGS 2020 končících k 31. 12. 2020:

Formulář závěrečné zprávy k  projektům SGS 2020 je umístěn výše - viz Formuláře.

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantového oddělení fakulty ke kontrole (sgs@damu.cz, sgs@famu.cz, sgs@hamu.cz). Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu – a to prostřednictvím grantového oddělení příslušné fakulty.

Formuláře nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro závěrečnou zprávu, případně pro formulář úpravy rozpočtu: tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších formulářů, nemusíte ji však využít a další formuláře můžete vyplnit ručně.

 

vyhlášení


výnosy rektora


* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

pro projekty s plánovanými publikačním výstupy


další dokumenty.