Studentská grantová soutěž AMU

Formuláře    
Studentská grantová soutěž 2023 - Přihláška zfo web
Studentská grantová soutěž - Závěrečná zpráva za rok 2022 zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

SGS 2023
SGS 2022

!Přihlášku ve formátu .docx pro žadatele*ky z FAMU naleznete níže v sekci "04_DALŠÍ DOKUMENTY"!

V souladu s čl. 3 odst. 1 výnosu rektora č. 9/2016 ve znění výnosů rektora č. 9/2019, 15/2019 a 1/2020 a na základě pověření výkonem příslušné agendy č. PID AMU/22/023097 ze dne 30. 9. 2022 vyhlašuji

 

STUDENTSKOU GRANTOVOU SOUTĚŽ PRO ROK 2023

 

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále „SVV“) v roce 2023

 

 1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016 ve znění pozdějších dodatků (dále „Výnos“), Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na SVV jejich dodatků.
 2. V souladu s čl. 4 odst. 1 Výnosu vyhlašuji soutěž pro jednoleté a dvouleté projekty řešené na fakultách s dobou realizace v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, resp. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024. Celoškolní projekty se nevyhlašují.
 3. Na podporu jednoho projektu, jehož výstupem může být vedle výstupů uplatnitelných do RIV také (nikoliv však výlučně) magisterská či disertační práce, lze žádat maximálně 250.000 Kč na každý rok řešení projektu.
 4. Harmonogram soutěže
 • 19. října 2022 … vyhlášení soutěže prostřednictvím webu AMU
 • 21. listopadu 2022 ve 13:00 uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách
 • 5. prosince 2022 - 6. ledna 2023 … zasedání fakultních grantových komisí
 • Do 16. ledna 2023 … zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2023 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tedy pravděpodobně začátkem února 2023).
 • Do 15. ledna (popř. první pracovní den po tomto datu, pokud připadne na den pracovního volna nebo klidu) … předložení průběžné, resp. závěrečné zprávy
 • V případě, že výše přidělené účelové podpory na SVV pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2023.

  5. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu jednoletého projektu požadovat pouze v případě, že žadatel/ka doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Pokud jsou u dvouletého projektu požadovány ediční náklady, je třeba harmonogram naplánovat tak, aby rukopis, pokud při podání projektu již neexistuje, vznikl v prvním roce řešení projektu. Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
  6. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Výchozí rozpis prostředků na SVV pro r. 2023 podle čl. 2 odst. 3 Výnosu bude stanoven dodatkem k tomuto vyhlášení nejpozději 31. 10. 2022.

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

3. Na podporu jednoho projektu, jehož výstupem může být vedle výstupů RIV také magisterská či disertační práce, lze žádat maximálně 250 000 Kč.

4. Harmonogram soutěže

 • 15. 10. 2021 vyhlášení soutěže prostřednictvím webu AMU
 • 22. 11. 2021 ve 13:00 uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách
 • 6. 12. 2021 - 7. 1. 2022 zasedání fakultních grantových komisí
 • Do 10. 1. 2022 zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2022 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tedy pravděpodobně začátkem února 2022).
 • Do 15. ledna 2023(popř. první pracovní den po tomto datu, pokud připadne na den pracovního volna nebo klidu) … předložení průběžné, resp. závěrečné zprávy

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2022.

5. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel/KA doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

6. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 (dedikace).

Formulář přihlášky pro projekty SGS 2022 je ke stažení na stránce výše - viz. Formuláře.  

Další důležité dokumenty jako Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS a další dokumenty - ke stažení pod čarou níže.

_____________________________________________________________________________________________________


.