dvoustranné spolupráce

Fond evropského hospodářského prostoru založily v roce 2004 tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - na podporu snižování ekonomických a sociálních rozdílů uvnitř něj a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě. Norské království založilo ještě další vlastní fond.

Více informací o EHP a Norských fondech naleznete na webových stránkách: Ministerstvo financí ČR - EHP a Norské fondy


Program MOBILITY slouží k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v ČR a ve státech, s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o vědeckotechnické spolupráci. Jedná se o tyto země: Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko. Garantem tohoto programu je na české straně MŠMT.


Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté a lze je opakovat nejvýše třikrát. Návrh společného výzkumného projektu musí být obvykle předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů a řešitelek v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů a řešitelek v partnerském státě. Finanční podporu obdrží česká část řešitelského týmu na úhradu cesty do partnerské země a na úhradu nákladů na pobyt zahraničního partnera či partnerky v ČR. V případě partnerské země je struktura financování stejná.

Standardně jsou v rámci aktivity MOBILITY podporovány:

 • pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
 • pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

MŠMT poskytuje na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o výši:

 • 100.000,- Kč/rok, tj. 200.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s evropskými státy;
 • 160.000,- Kč/rok, tj. 320.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s mimoevropskými státy.

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků a pracovnic na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného  výzkumného projektu.

Každoročně je vyhlašována výzva na podávání společených výzkumných projektů pouze s některými z uvedených zemí.

Podrobnosti zde a dále sledujte prosím informace uvedené přímo u jednotlivých zemí a programů, podmínky se mírně liší.

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Typy podporovaných projektů

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci 
 • Společné vědecké akce pro studenty a studentky jako např. semináře nebo odborné exkurze 
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy 
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů 
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů  
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů  
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka 
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce 

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). 

Kdo si může o společný projekt zažádat? 

O společný projekt si mohou žádat zaměstnanci oprávněných institucí, mezi které patří:

Termíny pro podávání návrhu projektu v roce 2022:

 • 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12 2022.
 • 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2022

Další podrobnosti zde.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou projekty pouze vypracované a realizované společně s polským partnerem a musí být realizovány a ukončeny v tom samém roce.


Mezi příklady vhodných aktivit se řadí např.:

 • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference
 • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
 • společné kulturní projekty a akce (koncerty, festivaly), kde je hlavní partner z Polska

Naopak projekt nepodporuje:

 • individuální stáže a stipendia
 • jazykové a jiné kursy a školení nebo jakékoliv investiční projekty.

Dotace může být poskytnuta až do 70% výše rozpočtových nákladů schváleného projektu.

Více informací lze získat zde.


.