CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA AMU 2020

CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2020

Veřejné vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradních orgánů MŠMT složeného ze zástupců resortu, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

V tomto programu je podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. Projekt v tomto programu musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně.

Tematická zaměření podporovaných projektů v r. 2020:

a) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti, včetně sběru a analýzy kvantitativních i kvalitativních dat pro vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření a identifikaci ohrožených skupin studentů;

b) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia);

c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti;

d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol, např. skrze rozvoj regionálního působení a spolupráci s místními veřejnými partnery, neziskovými organizacemi i soukromým sektorem;

f) nastavení a zavádění opatření na podporu prostředí vysokých škol s ohledem na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve všech úrovních řízení vysoké školy včetně rozhodovacích pozic;

g) mezinárodní spolupráce vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, budování infrastruktury pro přijímání a péči o zahraniční studenty včetně vzdělávání administrativních pracovníků;

h) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol prostřednictvím zkvalitňování pedagogických kompetencí a zavádění inovací v učení za aktivního využívání doporučení Evropské asociace univerzit a Evropské studentské unie;

i) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;

j) formulace společných kritérií kvality oborově podobných studijních programů a sdílení dobré praxe při jejich tvorbě a uskutečňování;

k) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto programů/oborů, zajištění potřebných akreditací programů, pořádání kurzů netradičních jazyků v rámci dalšího vzdělávání, spolupráci při přípravě vědeckých projektů; pořádání tematických akcí k aktuálním problémům a podporu publikační činnosti.

Jako hlavní koordinátor řeší Akademie múzických umění v r. 2020 tyto projekty:
1) Festivaly a přehlídky - exploatace umělecké činnosti studentů vzniklé z výuky a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění směrem k transformaci studijních oborů na programy (spoluřešitelská škola: JAMU)
    Hlavní řešitel projektu: PhDr. Ingeborg Radok Žádná 

2) Vyhodnocení implementace novely zákona o vysokých školách a dalších podzákonných norem do akreditačních a hodnotících procesů uměleckých vysokých škol (spoluřešitelské školy: VŠUP, AVU)
    Hlavní řešitel projektu: Doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.

3) Analýza a definování specifik a rozvojových možností UVŠ ve výzkumné činnosti (spoluřešitelské školy: VŠUP, JAMU, AVU)
     Hlavní řešitel projektu: Doc. PhDr. Filip Suchomel, PhD.

Jako spoluřešitel se AMU zapojila v r. 2020 do těchto projektů:
1) Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
2) Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami
3) Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint Degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
4) Study in Prague - rozvoj infrastruktury pro mezinárodní spolupráci pražských vysokých škol
5) Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech
6) Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol
7) Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace


.