Jazyková výuka pro studenty AVU

Základní informace

Šestiletý mgr. program

Všichni studenti 6-letého mgr. programu mají povinnost složit do konce 3. ročníku svého studia zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Předměty jsou v zimním semestru ukončeny zápočtem, v letním semestru zkouškou. Povinná docházka je min. 70% pro všechny předměty.

V případě, že studenti prokáží znalost angličtiny na úrovni B1 dříve než ve 3. ročníku, mohou až do 3. ročníku zdarma pokračovat v navazujících kurzech anglického jazyka (kromě kurzů konverzace), nabízených CJP AMU.

 

Navazující 3-letý mgr. program

Všichni studenti 3-letého navazujícího mgr. programu mají povinnost složit do konce 1. ročníku svého studia zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Předměty jsou v zimním semestru ukončeny zápočtem, v letním semestru zkouškou. Povinná docházka je min. 70% pro všechny předměty.

V 2. ročníku studia mohou studenti pokračovat v bezplatném studiu angličtiny v navazujících kurzech anglického jazyka (kromě kurzů konverzace), nabízených CJP AMU.

Závěrečná zkouška B1
Uznávání jazykových předmětů
Informace pro studenty 1. ročníku
Angličtina v doktorském studiu

Zkouška se skládá z písemné (60%) a ústní (40%) části.  Písemná část zkoušky má formu testu, který obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, případně poslech. Podklady k ústní části (podklady student pošle nejpozději 5 dní před termínem zkoušky mailem zkoušejícímu):

 • 5-8 stran odborně zaměřeného textu, vztahujícího se ke studovanému oboru
 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis

 

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro magisterské a navazující magisterské studijní programy na AVU 

 

Povinnou zkoušku z anglického jazyka je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.  

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního prorektora. 

Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku registrace předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů (viz harmonogram akademického roku) 

 

1. Uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu 

Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách CJP – Dokumenty a formuláře). 

Materiály je možno odevzdat osobně na sekretariátě CJP nebo poslat poštou na adresu:  
CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1. 

CJP žádost posoudí a odešle na studijní oddělení AVU. Studijní oddělení informuje studenta o výsledku rozhodnutí prostřednictvím emailu a zaznamená uznání předmětu do studijního informačního systému. S případnými dotazy se prosím obracejte na studijni@avu.cz. 

 • Platnost certifikátů na úrovni B1 – nejvýše 3 roky 
 • Platnost certifikátů na úrovni B2 – nejvýše 5 let 
 • Platnost certifikátů na úrovni C1 a C2 – neomezeně 

 

Seznam uznávaných jazykových certifikátů naleznete ve formuláři pro uznávání jazykových předmětů. 

POZORZákladní státní zkouška ani obecná maturitní zkouška se neuznává ani v rámci druhého cizího jazyka!! 

Vzhledem kobecnému charakteru jazykových certifikátů je bez ohledu na úroveň předloženého certifikátu vždy vyžadováno přezkoušení sdůrazem na odbornou terminologii daného studijního oboru.  

Zkoušku je možno vykonat pouze vletním zkouškovém období příslušného ak. roku. Hodnocení studentovi zapíše zkoušející do indexu. 

 

2. Uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ 

O uznávání jazykových předmětů na základě absolvování předmětu na jiné VŠ rozhoduje prorektor pro studijní záležitosti na základě řádně podané žádosti o uznání předmětu, předložených požadovaných dokladů a vyjádření CJP AMU. 

Student předloží ověřenou kopii výpisu předmětů ze studijního oddělení dané školy nebo dodatek diplomu a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách CJP – Dokumenty a formuláře). Výpis předmětů, popř. anotace předmětu zinformačního systému musí obsahovat informaci o úrovni předmětu podle SERR – bez této informace nelze žádost posoudit. Doklady o absolvování jazykového předmětu na jiné VŠ nesmí být starší 4 let. 

Materiály je možno odevzdat osobně na sekretariátě CJP nebo poslat poštou na adresu:  CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.  

CJP žádost posoudí a odešle na studijní oddělení AVU. Studijní oddělení informuje studenta o výsledku rozhodnutí prostřednictvím emailu a zaznamená uznání předmětu do studijního informačního systému. S případnými dotazy se prosím obracejte na studijni@avu.cz.

Při zápisu do 1. ročníku jsou studenti na základě výsledků rozřazovacího testu rozděleni do skupin podle úrovní (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). Rozdělení do jednotlivých skupin naleznete zde.

Základní informace

Studenti doktorského studia na AVU mají povinnost složit do konce 3. ročníku zkoušku z angličtiny na úrovni B2 - viz Průvodce doktorským studiem 2019-20. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem; doporučujeme však, aby studenti před zkouškou zkonzultovali výběr svých materiálů s vyučujícími CJP. Studenti mohou také využít nabídky jazykových předmětů v režimu placených kurzů, informace naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na cjp@amu.cz.

 

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorského studia

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • strukturovaný/ umělecký životopis (1-3 str.),
 • resumé doktorské práce (1 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 normostran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, knihy, časopisy, popř. internet, nesmí se však jednat o anonymní text).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další částí zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a jeho interpretaci, popř. překladu vybraných částí.

 

Přihlašování na zkoušku

Nejpozději na konci listopadu naleznete zde seznam zkouškových termínů pro daný akademický rok. Student se přihlásí na vybraný zkouškový termín nejpozději 4 týdny před jeho konáním mailem na adresu cjp@amu.cz.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit v písemné podobě požadované materiály. V případě, že materiály nebudou na odpovídající úrovni (popis projektu obsahuje velké množství chyb, zvolený text není původní nebo se nevztahuje ke studovanému oboru), vyhrazuje si CJP právo materiály nepřijmout a nedojde-li k nápravě alespoň týden před termínem zkoušky, student nebude ke zkoušce připuštěn.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům mailem nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.