Posláním Akademie múzických umění v Praze je kromě vzdělání a výzkumu také kultivace veřejné debaty a zapojení se do řešení společenských problémů. AMU proto zřídila v roce 2020 Environmentální panel, který zhodnocuje její stávající praxi z hlediska dopadu na životní prostředí a navrhuje opatření k minimalizaci těchto dopadů.

Environmentální panel funguje jako poradní orgán rektorky a Akademického senátu AMU. Jeho úkolem je všímat si průsečíků, ve kterých se protínají hodnoty environmentální udržitelnosti s působením veřejné vzdělávací instituce, a to jak v rovině idejí, tak i v praxi.

AMU považuje otázku environmentální udržitelnosti za klíčový problém, se kterým se bude AMU i celá společnost muset v budoucnu vyrovnávat a uvědomuje si svou roli vzdělávací instituce nepřímo ovlivňující budoucí podoby environmentální politiky prostřednictvím svého pedagogického působení.

Kontakty

Kontakt: Mgr. Klára Banotová, tajemnice EP, klara.banotova@amu.cz

Zástupci Environmentálního panelu AMU

Odborný garant a člen panelu: Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Předseda: MgA. Jan Trojan, Ph.D.
Místopředsedkyně:

Členové:
MgA., Mgr. Marta Ljubková
Alena Novotná
Anežka Matoušková
MgA. et MgA. Tereza Reichová
Kryštof Zvolánek.