Cílem chystaného sympozia je formou moderovaných diskuzních panelů reflektovat zkušenost s akreditacemi studijních programů na českých a zahraničních uměleckých vysokých školách, a to i s ohledem na pojem, kterému ne zcela snadno dáváme konkrétní obsah - zajišťování kvality. Sympozium se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu 2020 prostřednictvím videokonferencí.

Kdy: 26. listopadu 2020
Kde: na platformě MS Teams

Sympozium bude probíhat v online formátu prostřednictvím platformy MS Teams. Všichni hosté sympozia se registrují předem prostřednictvím formuláře pod odkazem níže, kde označí tematické bloky, kterých se chtějí účastnit. Počet účastníků na jednotlivých online blocích není omezen, registrace nám však umožní přizpůsobit program bloků zcela konkrétnímu publiku. Registrujte se tedy, prosíme, co nejdříve. Přímo v registračním formuláři máte možnost předběžně vnést otázky či témata, která by Vás zajímala. Registrace probíhá od pondělí 2. 11. 2020 do pondělí 23. 11. 2020. Během několika dní Vám bude osobně potvrzena.

Odkaz na registrační formulář

Proč sympozium?

V září 2016 vstoupila v platnost novela zákona o vysokých školách, která výrazným způsobem změnila akreditační procesy. České umělecké vysoké školy a fakulty tedy již čtyři roky akreditují své umělecké studijní programy podle Nařízení vlády č. 274/2016 a metodik Národního akreditačního úřadu. Pro oblast vzdělávání umění bylo uděleno několik institucionálních akreditací, jimiž byly akreditační procesy ukotveny do vnitřního prostředí škol.
Interpretace akreditačních standardů nebyla vždy jednoduchá ani pro akreditující studijní programy, ani pro hodnotitele; u mnoha z nich bylo zapotřebí doslova “přeložit” požadavek do kontextu, resp. praxe dané umělecké školy či fakulty. Domníváme se, že nastal okamžik tuto zkušenost reflektovat, zamyslet se, co z ní je přínosné, formativní a smysluplné, a co naopak vede jen k formálním postupům. Tato potřeba je ostatně ukotvena již ve Strategickém záměru 21+ předloženém MŠMT, které jako jednu z priorit deklaruje “vyhodnotit zkušenosti s dosavadním fungováním nového modelu akreditací a navrhnout jeho dílčí úpravy” a dodává, že “ve spolupráci s NAÚ a vysokými školami vyhodnotí dopady stávající podoby Nařízení vlády o standardech pro akreditace a Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství na zajišťování kvality v uměleckých studijních programech. Bude otevřena diskuse o možném doplnění těchto dokumentů tak, aby lépe reflektovaly specifika uměleckého vzdělávání”.

Průběh sympozia

Kvůli stávající epidemiologické situaci bude sympozium probíhat prostřednictvím platformy Microsoft Teams, a to formou společných videokonferencí. Registrovaným účastníkům bude zaslán odkaz na příslušný diskuzní blok, skrze který se k videokonferenci přihlásí. Jednotlivé bloky budou moderované. Jednacím jazykem sympozia je čeština.

 

Kontakty

Poděkování

Sympozium se koná v rámci CRP Vyhodnocení implementace novely zákona o vysokých školách a dalších podzákonných norem do akreditačních a hodnotících procesů uměleckých vysokých škol řešeného ve spolupráci AMU, UMPRUM a AVU.


.